Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Thông báo về quyền riêng tư này tiết lộ các thực tiễn về quyền riêng tư cho https://caythuocvithuoc.com/. Thông báo bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này. Nó sẽ thông báo cho bạn những điều sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn thông qua trang web, cách sử dụng và thông tin đó có thể được chia sẻ với ai. Những lựa chọn nào có sẵn cho bạn về việc sử dụng dữ liệu của bạn. Các thủ tục bảo mật được áp dụng để bảo vệ việc sử dụng sai thông tin của bạn. Làm thế nào bạn có thể sửa bất kỳ sự thiếu chính xác trong thông tin.

Thu thập, Sử dụng và Chia sẻ Thông tin

Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập / thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ ai.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn, về lý do bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi, trừ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn, ví dụ: để giao một đơn đặt hàng.

Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để cho bạn biết về các sản phẩm đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc những thay đổi đối với chính sách bảo mật này.

Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ liên hệ nào trong tương lai từ chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện những việc sau bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có.

Thay đổi / sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.

Yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.

Bày tỏ mối quan tâm của bạn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Bảo vệ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.

https://caythuocvithuoc.com/