Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với website của chúng tôi có địa chỉ https://caythuocvithuoc.com/. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thuật ngữ 'chúng tôi' hoặc 'chúng tôi' đề cập đến chủ sở hữu của trang web. Thuật ngữ 'bạn' đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

Nội dung của các trang của trang web này là thông tin chung của bạn và chỉ sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Trang web này sử dụng cookie để theo dõi các tùy chọn duyệt web. Nếu bạn cho phép sử dụng cookie, thông tin cá nhân sau đây có thể được chúng tôi lưu trữ để sử dụng cho các bên thứ ba.

Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào đều không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính hoàn chỉnh hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn trên trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Sao chép bị cấm khác với thông báo bản quyền, là một phần của các điều khoản và điều kiện này.

Tất cả các nhãn hiệu thương mại được sao chép trên trang web này không phải là tài sản của hoặc được cấp phép cho nhà điều hành đều được thừa nhận trên trang web.Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là hành vi phạm tội.

Đôi khi, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để bạn tiện cung cấp thêm thông tin. Họ không biểu mà chúng tôi xác nhận các trang web). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.

https://caythuocvithuoc.com/