Cây thuốc vị thuốc

Vị thuốc Tích Tuyết Thảo (Herba Centellae)

Tích Tuyết Thảo, còn gọi là rau má, có tên khoa học là Centella Asiatica. Vị thu...

Thuyền Thoái (Periostracum Cicadae): Vị Thuốc Đông Y Tá...

Thuyền Thoái, hay xác lột của con ve sầu, có tên Latin là Periostracum Cicadae. ...

Thủy Điệt (Hirudo seu Whitmaniae): Vị Thuốc Đông Y Chữa...

Thủy Điệt, hay còn gọi là con đỉa, có tên Latin là Hirudo seu Whitmaniae. Vị thu...

Thương Truật (Rhizoma Atractylodis): Kiện Tỳ, Táo Thấp ...

Thương Truật, còn gọi là Rhizoma Atractylodis, có vị cay, đắng, mùi thơm và tính...

Thường Sơn (Radix Dichroae): Vị Thuốc Trị Sốt Rét, Hóa ...

Thường Sơn, còn gọi là Radix Dichroae, có vị đắng, hăng và tính hàn, quy vào kin...

Thương Nhĩ Tử (Fructus Xanthii): Vị Thuốc Khu Phong, Tá...

Thương Nhĩ Tử, còn gọi là Ké Đầu Ngựa, là vị thuốc có vị ngọt, hơi đắng, tính ôn...

Thương Lục (Radix Phytolaccae): Vị Thuốc Tiêu Thũng, Tá...

Thương Lục, còn gọi là Bạch Mẫu Kê, là vị thuốc từ rễ cây Thương Lục với tính vị...

Thục Địa Hoàng (Rehmania glutinosa): Vị Thuốc Tư Âm Dưỡ...

Thục Địa Hoàng, còn gọi là Thục Địa, là vị thuốc quý trong Đông y với vị ngọt và...

Thông Thảo (Medulla Tetrapanacis): Vị Thuốc Lợi Tiểu và...

Thông Thảo, hay Medulla Tetrapanacis, là vị thuốc Đông y có vị ngọt nhạt và tính...

Thông Hoa Phấn (Pollen pini): Vị Thuốc Đa Năng Từ Cây T...

Thông Hoa Phấn, hay Pollen pini, được chiết xuất từ cây Thông ba lá (Pinus kesiy...

Thỏ Ty Tử (Semen Cuscutae): Vị Thuốc Bổ Can Thận và Cườ...

Thỏ Ty Tử, hay Semen Cuscutae, là vị thuốc Đông y có vị ngọt, cay và tính bình, ...

Thổ Phục Linh (Rhizoma Smilacis Glabrae): Vị Thuốc Khử ...

Thổ Phục Linh, hay Rhizoma Smilacis Glabrae, là vị thuốc Đông y với vị ngọt, nhạ...

Thổ Miết Trùng (Eupolyphaga seu Steleophaga): Vị Thuốc ...

Thổ Miết Trùng, còn gọi là con gián đất không cánh, là vị thuốc Đông y có vị mặn...

Thổ Hoàng Liên (Radix et Rhizoma Thalictri): Vị Thuốc C...

Thổ Hoàng Liên, hay Radix et Rhizoma Thalictri, là vị thuốc Đông y từ rễ và thân...

Thiên Thảo (Radix Rubiae): Vị Thuốc Thanh Huyết Nhiệt v...

Thiên Thảo, hay còn gọi là Thiến Thảo, là vị thuốc Đông y có vị đắng và tính hàn...

Thiên Niên Kiện (Rhizoma Homalomenae): Vị Thuốc Tán Pho...

Thiên Niên Kiện, hay Rhizoma Homalomenae, là vị thuốc Đông y với vị đắng, cay và...

Thiên Nam Tinh (Rhizoma Pinelliae seu Arisaemattis): Vị...

Thiên Nam Tinh, hay Rhizoma Pinelliae seu Arisaemattis, là vị thuốc Đông y với v...

Thiên Môn Đông (Radix Asparagi): Vị Thuốc Dưỡng Thận Âm...

Thiên Môn Đông, hay Radix Asparagi, là vị thuốc Đông y với vị ngọt, đắng và tính...

Thiên Ma (Rhizoma Gasrodiae): Vị Thuốc Trấn Tĩnh và Giả...

Thiên Ma, hay Rhizoma Gasrodiae, là vị thuốc Đông y với tính vị ngọt và tính bìn...

Thiên Hoa Phấn (Radix Trichosanthis Kirilowii): Vị Thuố...

Thiên Hoa Phấn, còn gọi là Quát lâu căn, là vị thuốc Đông y có vị đắng, hơi ngọt...

Thiên Cân Bạt (Radix Flemingiae): Vị Thuốc Đông Y Kiện ...

Thiên Cân Bạt, hay Radix Flemingiae, là vị thuốc Đông y có tính vị ngọt, hăng và...

Thích Vị Bì (Hemiechinus auritus Gmelin): Vị Thuốc Đông...

Thích Vị Bì, hay Hemiechinus auritus Gmelin, là vị thuốc Đông y từ da nhím chuột...