71 Vị thuốc phòng cúm

MANG TIÊU (Natrii Sulfas)

Mang tiêu còn có tên khác là phác tiêu, huyền minh phấn, là muối natri sulfat th...

THỦY NGƯU GIÁC (Cornu Bubalus bubalis)

Tên động vật: Trâu nước. Tên khoa học: Bubalus bubalis L. Họ: Bovidae.

XUYÊN TÂM LIÊN (Herba Andrographis)

Tên cây thuốc: Xuyên tâm liên. Tên khoa học: Andrographis paniculata (Burm.f.) N...

XUYÊN KHUNG (Rhizoma Ligustici wallichii)

Tên cây thuốc: Xuyên khung, Tên khoa học: Ligusticum wallicii Franch. Họ: Apiace...

XUYÊN BỐI MẪU (Bulbus Fritillariae cirrhosae)

Tên cây thuốc: Xuyên bối mẫu, Tên khoa học: Fritillaria cirrhosa D. Don Họ: Lili...

VIỄN CHÍ (Radix Polygalae)

Tên cây thuốc: Viễn chí lá nhỏ, Viễn chí lá trứng. Tên khoa học: Polygala sibiri...

TỲ BÀ DIỆP (Folium Eriobotryae)

Tên cây thuốc: Nhót tây, Nhót nhật bản. Tên khoa học: Eriobotrya japonica (Thunb...

TRI MẪU (Rhizoma Anemarrhenae)

Tên cây thuốc: Tri mẫu. Tên khoa học: Anemarrhena asphodeloides Bunge. Họ: Lilia...

TRẦN BÌ (Pericarpium Citri reticulatae perenne)

Tên cây thuốc: Quýt. Tên khoa học: Citrus reticulata Blanco. Họ: Rutaceae. Trần ...

TRÀM (Folium et Cortex Melaleucae)

Tên cây thuốc: Tràm, Tràm gió. Tên khoa học: Melaleuca leucadendra L.; Melaleuca...

TRẠCH TẢ (Rhizoma Alismatis)

Tên cây thuốc: Trạch tả. Tên khoa học: Alisma orientale (Sam.) Juz. Họ: Alismata...

TRÀ XANH (Folium Camelliae)

Tên cây thuốc: Trà xanh. Tên khoa học: Camellia sinensis (L.) Kuntze Họ: Theacea...

TỎI (Bulbus Allii sativi)

Tên cây thuốc: Tỏi, Tên khoa học: Allium sativum L. Họ: Alliaceae. Tỏi được cho...

TÔ DIỆP (Folium Perillaei)

Tên cây thuốc: Tía tô. Tên khoa học: Perilla frutescens (L.) Britt. Họ: Lamiacea...

TIỀN HỒ (Radix Peucedani)

Tên cây thuốc: Tiền hồ, Tiền hồ hoa trắng. Tên khoa học: Peucedanum decursivum M...

THỤC ĐỊA (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)

Tên cây thuốc: Địa hoàng, Tên khoa học: Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. H...

THANH CAO HOA VÀNG (Folium Artemisiae annuae)

Tên cây thuốc: Thanh cao hoa vàng, Tên khoa học: Artemisia annua L. Họ: Asterace...

SƠN THÙ (Fructus Corni officinalis)

Tên cây thuốc: Sơn thù du, Tên khoa học: Cornus officinals Siebold & Zucc. Họ: C...

SINH KHƯƠNG (Rhizoma Zingiberis recens)

Tên cây thuốc: Gừng, Tên khoa học: Zingiber officinale Willd. Rosc Họ: Zingibera...

SINH ĐỊA (Radix Rehmanniae glutinosae)

Tên cây thuốc: Địa hoàng Tên khoa học: Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Lobosh. Họ:...

SÀI HỒ (Radix Bupleuri)

Tên cây thuốc: Sài hồ bắc Tên khoa học: Buplerum chinense DC.; B. scoizonerifoli...

SA SÂM (Radix Glehniae)

Tên cây thuốc: Sa sâm, Tên khoa học: Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. Họ: ...