Bài toán hơn 70 năm khiến nhiều người 'rối não'

Vẫn chưa có sự thống nhất về cách giải cho phép toán có từ những năm 1950. Đáp án của bạn là bao nhiêu?

May 3, 2024 - 08:44
May 3, 2024 - 11:41
 0  14

1. Đáp án của bạn là bao nhiêu?

Đáp án của bạn là bao nhiêu?
Đáp án là: 26
Đáp án là: 16