Dự án trồng cây dược liệu quý (Hướng dẫn chi tiết các biểu mẫu hồ sơ dự án trồng cây dược liệu quý)

Chi tiết các biểu mẫu hồ sơ đầy đủ Dự án dược liệu quý. Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nôi dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Dec 18, 2023 - 22:59
 0  16
Dự án trồng cây dược liệu quý (Hướng dẫn chi tiết các biểu mẫu hồ sơ dự án trồng cây dược liệu quý)

Theo Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng triển khai nôi dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 thì:

Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, triển khai hoặc tham gia vào dự án dược liệu quý hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trước hết tập trung ưu tiên cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn triển khai dự án (ưu tiên các dự án sử dụng trên 50% lao động là nữ), có cam kết hỗ trợ thu mua, sản xuất, tiêu thụ dược liệu của các dự án trên được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở chế biến dược liệu quý, xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong phạm vi, quy mô dự án.

Địa điểm triển khai dự án dược liệu quý: 

Là huyện có xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

Xem chi tiết tại:Danh sách các tỉnh (huyện) dự kiến triển khai thí điểm dự án Vùng trồng dược liệu quý 2021 - 2025

Diện tích triển khai dự án dược liệu quý: (i)

Tổng diện tích các khu vực triển khai dự án vùng trồng dược liệu quý tối thiểu là 210 ha, không nhất thiết liền thửa bao gồm: các vùng nuôi trồng dược liệu, khu vực nhà xưởng, cơ sở bảo quản, cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện nước trong phạm vi, quy mô dự án. Ưu tiên hỗ trợ dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý có ứng dụng công nghệ cao. (ii) Tổng diện tích các khu vực triển khai dự án Trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao tối thiểu là 50 ha, không nhất thiết liền thửa bao gồm: khu vực bảo tồn, lưu giữ nguồn gen, cây đầu dòng, giống gốc, nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm, sản xuất giống gốc, sản xuất giống thương phẩm, cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước trong phạm vi, quy mô dự án.”

Việc lựa chọn cây dược liệu để triển khai dự án dược liệu quý phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau: (i)

Thuộc danh mục 100 cây dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao tại Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 - 2030. (ii) Cây dược liệu bản địa đã được trồng thành hàng hóa tại địa phương có giá trị y tế và hiệu quả kinh tế cao và thuộc danh mục dược liệu quý, hiếm, đặc hữu theo quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát.”

Đọc thêm: Hồ sơ thuyết minh dự án trồng dược liệu quý theo chương trình mục tiêu quốc gia 2021 - 2030

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG LỰA CHỌN DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số:    /2022/TT-BYT ngày   tháng   năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Biểu mẫu thành phần hồ sơ đề xuất lựa chọn dự án

Mu B1.1: Giấy đề nghị của Chủ trì liên kết

Mu B1.2: Thuyết minh dự án dược liệu quý

Mu B1.3: Hồ sơ năng lực của đơn vị chủ trì liên kết và các thành viên liên kết

Mu B1.4: Lý lịch của Chủ nhiệm dự án

Mu B1.5: Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (nếu có)

Mu B1.6: Phương án vay vốn của chủ trì liên kết và từng thành viên liên kết tham gia thực hiện dự án (nếu có)

Mu B1.7: Bản thỏa thuận về việc cử đơn vị làm chủ trì liên kết dự án

Chi tiết hồ sơ chuẩn nhất tại: Hồ sơ thuyết minh dự án trồng dược liệu quý theo chương...

II. Biểu mẫu sử dụng trong quy trình lựa chọn dự án dược liệu quý

Mu B2.1: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án dược liệu quý

Mu B2.2: Biên bản mở hồ sơ dự án dược liệu quý

Mẫu B2.3: Phương thức, quy trình làm việc của hội đồng lựa chọn thực hiện dự án

Mẫu B2.4: Phiếu nhận xét hồ sơ dự án dược liệu quý

Mẫu B2.5: Phiếu đánh giá hồ sơ dự án dược liệu quý

Mẫu B2.6: Báo cáo kết quả thẩm định phương án vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia dự án dược liệu quý

Mẫu B2.7: Biên bản họp hội đồng thẩm định dự án dược liệu quý

Mẫu B2.8: Quyết định đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Chi tiết các biểu mẫu sử dụng trong quy trình lựa chọn dự án dược liệu quý:

Tải các biểu mẫu về đính kèm dưới đây

Files